Rozwiązania dziedzinowe

RegTech – łatwiejsze raportowanie, skuteczniejszy nadzór

W świat finansów wchodzi nowa grupa innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Oprócz znanego już FinTech-u pojawia się RegTech, który ma usprawniać relacje banków z regulatorami. Dzięki narzędziom z tej grupy instytucje finansowe będą mogły uwolnić i wykorzystać w inny sposób część swoich zasobów używanych do gromadzenia i przetwarzania informacji, jakie są wymagane przez organy nadzorcze. Wiele procesów związanych z wywiązywaniem się z wymogów regulacyjnych będzie mogło zostać zautomatyzowanych.

Instytucje finansowe podlegają dzisiaj reżimowi regulacyjno-nadzorczemu. Pozwala on zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa sektora finansowego, ale wiąże się z ponoszeniem wysokich kosztów na utrzymanie zgodności z wymogami prawa. Szacuje się, że przeciętne obciążenia regulacyjne dla banków wynoszą 20% ich budżetów operacyjnych. Banki przeznaczają obecnie ponad 70 mld dol. rocznie na zapew­nienie zgodności. Wydatki generowane są m.in. przez rosnące koszty raportowania.

Pomocne w takiej sytuacji może okazać się większe niż dotychczas wykorzystanie nowych technologii do wspomagania działań związanych z zapewnieniem zgodności z wymogami regulacyjnymi. Rośnie grupa firm oferujących innowacyjne technologie regulacyjne – RegTech. Dzięki nim relacje banków z regulatorami mogą stać się bardziej efektywne i w coraz większym zakresie zautomatyzowane. Mogą poprawić zdolność instytucji finansowych do wywiązywania się z wymogów regulacyjnych w bardziej opłacalny sposób.

„Przyszłością raportowania i zgodności jest interfejs programistyczny (API) oraz pro­tokół maszynowy. Wbudowywanie regulacji w technologie już na etapie ich two­rzenia (RegTech) przełoży się na szybszy rozwój innowacji finansowych i stabil­niejszy przyrost spójnej krajowej infrastruktury transakcyjnej, która w czwartej rewolucji industrialnej (Przemysł 4.0) odegra kluczową rolę. Warto zacząć przy­gotowania już dziś” – piszą autorzy raportu „RegTech – znaczenie innowacji regulacyjnych dla sektora finansowego i państwa”. Został on przygotowany wspólnie przez Fundację FinTech Poland oraz Centrum Prawa Nowych Technologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z partnerami merytorycznymi: Accenture, Bird & Bird oraz PwC.

W opinii Parlamentu Europejskiego, zamieszczonej w rezolucji z dnia 17 maja 2017 r., RegTech może prowadzić do znacznych korzyści zarówno po stronie instytucji finansowych, jak i organów nadzoru. Pozwala bowiem na bardziej przejrzyste i skuteczne wykorzystanie nowych technologii dla spełnienia wymogów regulacyjnych i zapewnienia warunków compliance. Rozwiązania RegTech mogą być wykorzystywane nie tylko w sektorze finansowym. Znajdą zastosowanie również w wielu innych regulowanych sektorach gospodar­ki, takich jak: ochrona środowiska, transport i logistyka czy telekomunikacja. RegTech to obszar technologii regulacyjnych, które pozwalają na obniżenie kosztów związanych z dostosowaniem prowadzonej działalności do obowiązujących przepisów i usprawniają proces zapewnienia zgodności z wymogami regulatora.

W opinii Parlamentu Europejskiego RegTech może prowadzić do znacznych korzyści zarówno po stronie instytucji finansowych, jak i organów nadzoru.

Digitalizacja i automatyzacja

Eksperci zwracają uwagę, że wiele instytucji sektora finansowego zainwestowało znaczne środki w działania na rzecz zapewnienia zgodności z obowiązującymi obecnie regulacjami. W zdecydowanej większości jednak związane z tym procesy wciąż wykonywane są „ręcznie”. To sprawia, że są mniej efektywne i wiele banków ma problemy z podołaniem obowiązkom narzucanym przez nadzór finansowy.

„Procesy te powinny podlegać digitalizacji oraz au­tomatyzacji, z wykorzystaniem nowych technologii przetwarzania danych: busi­ness intelligence, sztucznej inteligencji i analityki predykcyjnej. […] Rozwią­zania RegTech mogą wspierać gromadzenie, interpretacje i raportowanie danych w celu spełniania potrzeb regulacyjnych za pomocą takich technologii, jak: big data, zaawansowana analityka, automatyzacja (robotyzacja) procesów, machine learning i wizualizacja danych” – czytamy w raporcie.

Tradycyjne rozwiązania, zdaniem ekspertów, nie były efektywne z powodu trudności z dostosowaniem starszych systemów informatycznych dużych instytucji finansowych do nowych regulacji. Przy projektowaniu RegTech już na początku zakłada się perspektywę zmian w regula­cjach. Dzięki temu narzędzia informatyczne są tworzone tak, aby można je było łatwo i szybko dostosowywać do zmieniających się wymogów regulacyjnych. Z drugiej strony zapewniają one zazwyczaj znacznie dokładniejsze dane dla organów nadzorczych. Zwiększony stopień dokładności i dostępności informacji ułatwia z kolei monitorowanie ryzyka w całym systemie finansowym.

RegTech może wspierać gromadzenie, interpretacje i raportowanie danych w celu spełniania potrzeb regulacyjnych za pomocą takich technologii, jak big data, zaawansowana analityka, automatyzacja procesów czy machine learning.


Dwa podejścia do technologii regulacyjnych (RegTech):

– Pragmatyczne – doraźne stosowanie istniejących rozwiązań technologicznych dla wypełnienia obowiązków regulacyjnych, m.in.: tworze­nia wymaganych raportów i zestawień, automatycznego wypełniania formularzy, przeprowadzania analiz zebranych danych, weryfikacji danych klientów, analizy ryzyka przy jednoczesnym raczej pasywnym zachowaniu regulatora.

– Proaktywne – bazujące na architekturze regulacji i zgodności, czyli zestawie standardów uła­twiających wypełnianie wymogów nadzorczych przez podmioty nadzorowane. Postulat optymalizacji wypełniania wymogów nadzorczych i za­pewnienia zgodności uwzględniany jest już na etapie tworzenia prawa. Celem jest zapewnienie sprawnego przekazywania danych między podmiotem nadzorowanym a orga­nem nadzoru, a następnie ich wydajna analiza. Ma to pozwolić istotnie obniżyć koszty compliance oraz zwiększyć efektywność zarządzania ryzykiem. W tym modelu potrzebna jest aktywna rola organów regulacyjno-nadzorczych.

Źródło: raport „RegTech – znaczenie innowacji regulacyjnych dla sektora finansowego i państwa”